Zásady zpracování osobních údajů

CreditKasa s.r.o., IČO: 04823541, DIČ: CZ04823541, se sídlem Hradecká 2526/3, Praha 3, Vinohrady, PSČ 13000, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 254110


Kontaktní telefon: 222 267 460, e-mail: info@creditkasa.com (dále jen „Společnost“)

 1. Úvodní informace:

  1. Společnost CreditKasa s.r.o. poskytuje krátkodobé nebankovní podnikatelské úvěry.
  2. Společnost zpracovává osobní údaje svých klientů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále „zákon“), a v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“), na základě souhlasu klientů nebo na základě oprávnění vyplývajících ze zákona nebo GDPR, a je správcem.
  3. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, proto poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Rozhodne-li se Klient své osobní údaje neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout navázání smluvního vztahu.
  4. Klientem se rozumí každá podnikající fyzická osoba, která se Společností jedná o uzavření smlouvy nebo se Společností uzavřelasmlouvu.
 2. Předmět zpracování

  1. Klient bere na vědomí, že Společnost za účelem uvedeným v čl. 3, body a) - g) níže shromažďuje, zpracovává a uchovává tyto jeho osobní údaje:
   • identifikační osobní údaje,
   • osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi Klientem a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření smlouvy,
   • osobní údaje vypovídající o finančních závazcích Klienta, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Společnosti, v souvislosti se smlouvou, a o plnění těchto závazků,
   • osobní údaje Klienta vypovídající o zajištění závazků souvisejících se smlouvou,
   • osobní údaje Klienta vypovídající o tom, zda ohledně něj došlo k postoupení pohledávky,
   • případně další osobní údaje Klienta, které byly Společností v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření smlouvy nebo v souvislosti s realizací navazujících úkonů oprávněně získány od třetích osob, nebo které vypovídají o jeho bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce1 a které Klient sdělil či sdělí Společnosti, nebo které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněnímsmlouvy.
   Právním základem uvedeného zpracování je zákon, resp. GDPR, jmenovitě: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Klient, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost Klienta; zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje a zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany (např. vymáhání pohledávek apod.).
   Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být s jeho souhlasem získány (popř. částečně získány) či ověřeny prostřednictvím služby Bank iD (Bankovní identita), a to v rozsahu a za podmínek stanovených provozovatelem služby Bank iD.
  2. Klient dále bere na vědomí, že za účelem uvedeným v čl. 3, body h) - j) níže:
   • Společnost jeho výše uvedené osobníúdaje
    • dále předává společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., provozovateli bankovního registru klientských informací (BRKI), a společnosti CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., provozovateli nebankovního registru klientských informací (NRKI), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takových registrů (dále společně „Registr)2;
   • provozovatel Registru může uvedené osobní údaje Klienta (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem Registru) v rámci vzájemného informování uživatelů Registru o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky zpřístupnit
    • všem oprávněným uživatelům Registru3, kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem,
    • Společnosti (ve formě jím vytvořeného informačního souboru klientských informací) veškeré osobní údaje Klienta, u kterých k tomu provozovatel Registru bude oprávněn v souladu se zákonem
    • všichni oprávnění uživatelé Registru, kterým byly zpřístupněny výše uvedené osobní údaje Klienta, tyto použili, a to případně spolu s dalšími jeho osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají.
  3. Právním základem pro zpracování osobních údajů Klienta v Registru je: plnění právních povinností v případě, kdy je Klientovi poskytován úvěr; oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů Registru o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta je: plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je Klientovi poskytován úvěr; oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů.
  4. Klient bere na vědomí, že za účelem uvedeným v čl. 3, body i) - j) níže Společnost jeho výše uvedené osobní údaje dále předává společnosti Nebankovní-Registr.cz s.r.o., IČO: 019 11 945, adresa pro doručování: P.O.Box 50, 171 00 Praha 7, e-mail: DPO@Nebankovni-Registr.cz, kontaktní telefon: +420 601 301 771 (dále jen „Nebankovní registr“) k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci tohoto registru. Právním základem pro zpracování osobních údajů Klienta v tomto registru je souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů ve vztahu k Nebankovnímu registru. Podrobnější informace o tomto zpracování osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu Souhlas se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů.
  5. Klient bere na vědomí, že Společnost zpracovává rovněž jeho osobní údaje (informace týkající se bankovního účtu Klienta), které získala od SokordiaTech s.r.o., IČO: 09264515, se sídlem Antonínská 564/18, Veveří, 602 00 Brno (“SokordiaTech”) a které SokordiaTech získala prostřednictvím služby služby Zaplaceno.cz provozované Komerční bankou a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 1140. Společnost takto získané osobní údaje Klienta zpracovává za účelem uvedeným v čl. 3, bodě b).
  6. Klient bere na vědomí, že za účelem uvedeným v čl. 3, body c) a d) níže Společnost jeho výše uvedené osobní údaje dále předává společnosti ThePay.cz, s.r.o., IČO: 281 35 261, se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, 586 01 Jihlava, k odesílání finančních prostředků Klientovi, k přijímání plateb od Klienta a k provádění identifikace Klienta. Právním základem pro toto zpracování je splnění smlouvy.
  7. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, obchodní firma, IČ, adresa, e-mail a telefonní číslo mohou být s jeho souhlasem předány společnostem LeaderFin s.r.o., IČ 04440170, sídlem Krakovská 1392/7, Nově Město, 110 00 Praha 1, VOLSOR s.r.o., IČ 01385011, sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, 110 00 Praha 1, Zaplo Finance s.r.o., IČ 29413575, sídlem 5. května 1746/22, Nusle, 140 00 Praha 4, MULTITUDE BANK P.L.C., reg. č. C 56251, sídlem ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027 Malta, a Via SMS s.r.o., IČ 24720275, sídlem Spálená 97/29, Nové Město, 110 00 Praha 1 (společně dále jako „obchodní partneři“), za účelem zasílání marketingových sdělení.
  8. Klient bere na vědomí, že Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě uskutečňuje dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění použije pro ověření bonity, platební morálky a důvěryhodnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověří správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient bere na vědomí, že jakýkoli správce osobních údajů, který vede úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob, může předávat veškeré osobní údaje, které jsou jím zpracovávány o Klientovi, Společnosti za účelem uvedeným v tomto článku.
  9. Klient bere na vědomí, že Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě pořizuje také fotokopii dokladu totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient bere na vědomí, že Společnost pro účely identifikace zpracovává také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.
  10. Klient bere na vědomí, že Společnost při shromažďování údajů o jeho osobě a za účelem splnění právní povinností pořizuje hlasový záznam veškerých telefonických hovorů uskutečněných mezi Klientem a Společností.

   Klient bere na vědomí, že v případě navštívení webových stránek Společnosti zpracovává Společnost jeho osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookie v souladu se Zásadami používání souborů cookie.
 3. Účel zpracování osobních údajů

   Účelem zpracování osobních údajů Klienta je:
  • jednání s Klientem o uzavření smlouvy, včetně vytvoření uživatelského účtu Klienta na webových stránkách Společnosti, zaslání přihlašovacího kódu na telefonní číslo Klienta za účelem vytvoření uživatelského účtu na webových stránkách Společnosti a za účelem vyplnění formuláře žádosti o uzavření smlouvy,
  • využívání osobních údajů Klienta Společností k vyhodnocení, zda uzavřít s Klientem smlouvu o úvěru, zejména pro získání informací o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti Klienta,
  • k identifikaci a kontrole Klienta dle pravidel pro předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • za účelem plnění práv a povinností Klienta i Společnosti vyplývající ze smluvního vztahu,
  • za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti,
  • za účelem plnění právních povinností Společnosti vyplývajících z příslušných právních předpisů,
  • za účelem získání, uplatňování či ochrany práv Společnosti před správními úřady či soudy,
  • vytvoření souboru informací v rámci Registru vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta,
  • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Registru o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce Klienta,
  • umožnění posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky Klienta ze strany oprávněných uživatelů Registru, a
  • zasílání obchodních sdělení o službách a produktech Společnosti nebo obchodních partnerů Klientovi.
 4. Způsob zpracování osobních údajů:

  1. Osobní údaje Klienta budou řádně, bezpečně a důvěrně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačním systému Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Společnost získá od Klienta či třetích osob. Klient bere na vědomí, že jeho žádost o poskytnutí opakovaného úvěru může být rozhodnuta výlučně prostřednictvím automatizovaného rozhodování, výsledkem kterého je rozhodnutí o poskytnutí, resp. neposkytnutí úvěru.
  2. Společnost využívá pro ukládání svých dat, včetně údajů Klientů, cloudové úložiště provozované a spravované společností Amazon Web Services Inc., se sídlem 410 Terry Avenue North, Seattle, Spojené státy americké. Toto úložiště se nachází na území Evropské unie a veškerým na něm ukládaným osobním údajům je zajištěna řádná úroveň ochrany v souladu s GDPR a zákonem.
  3. Klient bere na vědomí, že při jednání o uzavření smlouvy se Společností mohou veškeré nebo některé činnosti předcházející uzavření smlouvy pro Společnost zajišťovat třetí osoby. Klient bere na vědomí, že Společnost za účelem shromáždění osobních údajů Klienta a jejich dalšího zpracování, zejména za účelem vyhodnocení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky může v souladu s těmito Zásadami zpracování osobních údajů předávat osobní údaje Klienta třetím osobám, které pro Společnost zajišťují činnosti při uzavírání smluv nebo při vyhodnocování rizik obchodů s jednotlivými klienty.
  4. Klient bere na vědomí, že při uplatňování práv Společnosti z uzavřené smlouvy (vymáhání pohledávek) mohou být jeho údaje předány třetí straně. O tomto předání bude Klient informován.
 5. Doba uložení osobních údajů:

   Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, činí
  • pro účely Registru 6 měsíců od poskytnutí údajů a v případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena smlouva, činí tato doba další 4 roky od splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku smlouvy, pokud finanční tyto závazky zaniknou jinak,
  • pro ostatní účely 10 let od poskytnutí údajů. V případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena smlouva, je to na dobu trvání smluvního vztahu, založeného uzavřenou smlouvou a na dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny nebo jinak zanikly před zánikem smlouvy. V případě, že mezi Klientem a Společností nebude uzavřena smlouva, budou osobní údaje Klienta uchovávané ve Společnosti vymazány do 30 dnů ode dne, kdy byla žádost Klienta o poskytnutí úvěru zamítnuta, pokud jiný právní předpis nestanoví pro uchování těchto osobních údajů delší lhůtu. Tato skutečnost však nebude mít vliv na poskytnutí osobních údajů klienta provozovateli Registru. Pokud Klient udělil Společnosti souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, budou osobní údaje Klienta zpracovávány po dobu využívání produktů a služeb Společnosti a dále po dobu 3 let od jeho skončení, nebo do doby odvolání souhlasu Klientem. V případě, že se subjekt údajů nestane klientem správce, budou jeho údaje zpracovávány po dobu jednoho roku od udělení souhlasu, nebo do okamžiku, kdy bude tento souhlas odvolán.
 6. Předávání osobních údajů do třetích zemí mimo EU/EHP:

  1. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje mohou být v případě nutnosti předány v rámci Společnosti do třetí země mimo EU/EHP.
  2. V případě, že dojde k takovému předání, bude zajištěna shodná úroveň ochrany osobních údajů Klienta jako v rámci EU/EHP a při nakládání s osobními údaji Klienta bude postupováno zcela v souladu s GDPR.
 7. Práva Klienta:

  1. Klient má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o
   • účelu zpracování osobních údajů,
   • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
   • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta,
   • příjemci, případně kategoriích příjemců.
  2. Společnost poskytne Klientovi informace dle čl. 7.1. bezplatně. Jsou-li však žádosti podané Klientem zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Společnost uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo může odmítnout žádosti vyhovět.
  3. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost jako správce nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, může požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Bude-li žádost Klienta shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Nevyhoví-li Společnost nebo příslušný zpracovatel žádosti, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
  4. Klient má také právo:
   • požadovat od Společnosti přístup k osobním údajům, tj. získat od Společnosti potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a je-li tomu tak, má Klient právo získat přístup k těmto osobním údajům a na další informace v zákonném rozsahu;
   • na opravu svých nesprávných osobních údajů resp. na doplnění neúplných osobních údajů;
   • na výmaz svých osobních údajů, pokud byly splněny zákonné podmínky, např. pokud osobní údaje již nejsou potřeba k účelům, pro něž byly získány nebo se jinak zpracovávaly;
   • na omezení zpracování osobních údajů Společností, jsou-li splněny zákonné podmínky;
   • na přenositelnost údajů, tj. na získání osobních údajů, které se jej týkají a které Společnosti poskytl, a to v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelnémformátu;
   • vznést kdykoli námitku z důvodů jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a jež je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; v rozsahu, v němž jsou osobní údaje zpracovávané pro účely přímého marketingu, má Klient právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají;
   • podat stížnost dozorovému úřadu.
  5. V případě, že má Klient zájem uplatnit kterékoliv z výše uvedených práv, kontaktuje Společnost na e-mailové adrese info@creditkasa.com nebo na informační lince Společnosti.
 8. Další informace


   Klient prohlašuje
  • měl možnost se seznámit s dokumentem „Informační Memorandum“, jehož obsahem je základní charakteristika fungování Registru, včetně popisu jeho struktury, identifikace jeho provozovatele, seznamu jeho oprávněných uživatelů a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v jeho rámci, a poučení o jeho právech v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci Registru,
  • byl informován, že aktuální znění dokumentu „Informační Memorandum“ může kdykoli získat na informační lince +420 222 267 460 a na webových stránkách Společnosti https://nazivnost.cz nebo u provozovatele Registru na tel.: +420 277 778 650, www.cncb.cz,
  • byl informován, že další aktuální informace může získat na informační lince nebo webových stránkách Společnosti nebo prostřednictvím e-mailu info@creditkasa.com.

 1. Údaji vypovídajícími o „bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce“ se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod.
 2. Provozovatelé Registru jsou uvedeni a popsáni v Informačním Memorandu, www.cncb.cz.
 3. Oprávnění uživatelé Registru jsou uvedeni v Informačním Memorandu, www.cncb.cz.